Skip to content

Detox Herb Patch Pad Sap Sheet - Miếng Dán Thải Độc Chân

Sold out
$18.00
SKU CAK02181118

Product Info:

Detox Herb Patch Pad Sap Sheet - Miếng Dán Thải Độc

Detox Herb Patch Pad Sap Sheet

Capacity: 30ea in a box

What is Herb inside?

 • Wood Vinegar Sheet is a health supplement product containing natural grass powder as the main ingredient. When the product is attached to the soles of the feet before bedtime and removed the next morning, it removes unnecessary moisture and wastes from the body, helping not only the feet but also the body, and making life energized. Also, by checking the wet state of the infusion sheet, you can check your health condition. This product brings you the feeling of walking in the forest while you sleep and recharges your vitality.
 • If you attach this product to the center of your sole during mountain climbing, golf, or various exercise, it gives you a light feeling to the body, and you can feel that the body becomes lighter as if fatigue is relieved.

How to use: 

 • 1. Peel off the printed paper in the center of the contact cloth
 • 2. Take out the grass sap sheet in the vinyl and spread it evenly.
 • 3. Attach the printed side (vinyl side) of the wood vinegar sheet to the center of the adhesive cloth.
 • 4. Peel off the paper on both sides of the adhesive cloth ad attach it to the soles of the feet or body parts.
 • 5. Attach it to the center of the sole of the foot or to the joint area such as the shoulder where you feel pain.

Brand: KMJ

Made In Korea


Miếng Dán Thải Độc

Hộp: 30 miếng/hộp

Công Dụng của miếng dán thảo dược:

 • Miếng dán thải độc là sản phẩm tốt cho sức khỏe có thành phần chính là bột cỏ tự nhiên. Khi dán sản phẩm vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ và tháo ra vào sáng hôm sau, sản phẩm sẽ loại bỏ độ ẩm và chất thải không cần thiết ra khỏi cơ thể, giúp không chỉ đôi chân mà cả cơ thể, phục hồi năng lượng và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, bằng cách kiểm tra trạng thái ướt của tấm truyền dịch, bạn có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình. Sản phẩm này mang đến cho bạn cảm giác như đang đi dạo trong rừng khi bạn đang ngủ và nạp lại năng lượng cho bạn.
 • Nếu bạn sử dụng sản phẩm này dán vào lòng bàn chân trong khi leo núi, chơi gôn hoặc các bài tập thể dục khác nhau, nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng cho cơ thể và bạn có thể cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn như thể sự mệt mỏi được giải tỏa.

Cách Sử Dụng:

 • 1. Bóc phần giấy đã in ở giữa miếng vải tiếp xúc
 • 2. Lấy miếng thảo dược ra và trải đều.
 • 3. Gắn mặt đã in (mặt vinyl) của miếng thảo dược vào giữa miếng vải dính.
 • 4. Bóc lớp giấy ở cả hai mặt của miếng vải dính để dán vào lòng bàn chân hoặc các bộ phận cơ thể.
 • 5. Dán sản phẩm vào giữa lòng bàn chân hoặc vào vùng khớp như vai nơi bạn cảm thấy đau.

Công Ty: KMJ

Made In Korea